Home

Polisi Privasi

1.0  PENGENALAN DAN APLIKASI

1.1   Dasar ini ("Dasar Privasi") menerangkan bagaimana Hj Samuri & Anak-anak Enterprise Sdn. Bhd. (No Syarikat : 502893P) ("Sate Kajang Hj Samuri") mengurus Data Peribadi yang berada dalam simpanan kami atau di bawah kawalan kami. "Data Peribadi", ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia ("PDPA"), dan pada masa ini merujuk kepada sebarang maklumat berkenaan dengan transaksi komersil, yang berkaitan langsung atau tidak langsung kepada individu, yang dikenalpasti atau boleh dikenal pasti daripada maklumat tersebut atau maklumat lain yang ada dalam pemilikan kami dan termasuk apa-apa data peribadi sensitif dan ekspresi pendapat tentang individu tersebut.

1.2   Dengan menggunakan perkhidmatan kami menurut kepada persetujuan anda dengan kami ("Perkhidmatan"), mengendalikan mana-mana akaun yang dikekalkan dengan kami, mengakses platform dalam talian yang dikendalikan oleh kami (yang boleh diakses melalui laman web kami di www.satekajang.com.my) ("Platform"), memberi maklumat kepada atau berkomunikasi dengan kami, anda akan dianggap telah bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, pemprosesan dan pendedahan Data Peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini. 

1.3   Dasar Privasi ini tidak mengambil tempat atau menggantikan apa-apa persetujuan lain yang anda mungkin telah berikan kepada kami sebelum ini atau secara berasingan berkenaan dengan Data Peribadi anda, dan persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini adalah tambahan kepada apa-apa hak lain yang kami mungkin ada di sisi undang-undang untuk mengumpul, mengguna, memproses atau mendedahkan Data Peribadi anda. 

1.4   Perkataan "kami", "kita" atau mana-mana derivatif yang berkaitan merujuk kepada Sate Kajang Hj Samuri dan penggantinya dan mana-mana novatee, pemegang serah hak, penerima atau pembeli hak dan / atau obligasi Sate Kajang Hj Samuri di bawah ini dan sebarang rujukan kepada Sate Kajang Hj Samuri termasuk rujukan kepada penggantinya, novatee, pemegang serah hak, penerima atau pembeli. Perkataan "anda", "kamu" atau mana-mana derivatif yang berkaitan yang merujuk kepada orang yang menggunakan Perkhidmatan kami, mengendalikan mana-mana akaun yang dikendalikan dengan kami, mengakses Platform, laman web kami, memberikan maklumat kepada atau berkomunikasi dengan kami, seperti yang dikehendaki oleh konteks, wakil-wakil peribadi (jika berkenaan). 

1.5   Dasar Privasi ini akan ditadbir oleh, dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Tanpa menjejaskan hak anda di bawah mana-mana undang-undang yang diguna pakai, sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Dasar Privasi ini dan / atau dokumen yang dirujuk di sini, termasuk apa-apa persoalan mengenai kewujudannya, kesahan atau penamatan, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan oleh Mahkamah-Mahkamah Malaysia dan kedua-dua anda dan kami dengan ini, tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik, menyerah kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia.

2.0  DATA PERIBADI YANG KAMI KUMPUL

2.1  Kami mengumpul, mengguna, mendedah, memindah dan memproses Data Peribadi tentang anda atau individu-individu yang berkaitan atau dikaitkan dengan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada wakil undang-undang anda ("Orang Berkaitan ") mengikut Dasar Privasi ini. 

2.2   Data Peribadi yang kami kumpulkan atau boleh mengumpul termasuk:

(a)  Data hubungan peribadi termasuk nama, nombor telefon, alamat e-mel, alamat kediaman dan alamat surat-menyurat; 
(b)  Jenis pekerjaan dan tahap pendidikan;
(c)  Pendapat peribadi yang dimaklumkan kepada kami (e.g. maklum balas atau tanggapan anda terhadap sebarang tinjauan); 
(d)  Sejarah pelayaran internet, corak atau maklumat unik yang lain;
(e)  Alamat protokol internet anda dan maklumat yang berkaitan dengan alamat tersebut; 
(f)  Apa-apa data peribadi lain yang semunasabahnya diperlukan agar kami dapat memberikan perkhidmatan yang diminta oleh anda; dan
(g)  Mana-mana data peribadi lain yang dibenarkan atau diperlukan untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan atau luar negara, peraturan, akta, regulasi, notis perundangan subsidiari, pemberitahuan, pekeliling, syarat lesen, arahan, permintaan, syarat, garis panduan, directives, kod, maklumat informasi, nota amalan, tuntutan, panduan dan / atau keputusan mana-mana kerajaan kebangsaan, negeri atau tempatan, mana-mana agensi, penukaran, pengawalseliaan atau badan pengawalseliaan sendiri, badan penguatkuasa undang-undang, mahkamah, atau pihak berkuasa yang lain sama ada di Malaysia atau di tempat lain, sama ada mempunyai kuasa undang-undang atau tidak (termasuk mana-mana perjanjian perantaraan kerajaan di antara kerajaan atau pihak berkuasa pengawalseliaan untuk dua atau lebih bidang kuasa atau lain-lain), sebagaimana yang dipinda dari semasa ke semasa ("Undang-undang yang Berkenaan") dan dasar kawalan dan polisi pematuhan kami.

3.0  SUMBER MAKLUMAT

3.1  Data Peribadi mempunyai / atau akan diperolehi daripada sumber-sumber yang berikut, jika berkenaan, atau sumber-sumber lain yang mungkin kita menganggap berpatutan dari semasa ke semasa:

(a)  maklumat yang diberikan atau diserahkan oleh anda seperti melalui urusan anda dengan kami, yang merangkumi maklumat yang diberikan semasa mendaftar sebagai pengguna, jawapan yang diberikan kepada soalan keselamatan, pelengkapan sebarang pengesahan, pengisytiharan atau borang, atau melalui penggunaan mana-mana Perkhidmatan kami, mengakses atau melihat Platform kami; 
(b)  jika berkenaan, maklumat yang boleh didapati secara terbuka atau awam; dan 
(c)  apa-apa komunikasi bertulis, elektronik atau secara lisan, atau dokumen yang dihantar kepada kami sebelum dan semasa urusan kami dengan anda. 

3.2   Oleh sebab ketepatan Data Peribadi anda bergantung kepada maklumat yang anda berikan kepada kami, anda harus memaklumkan kepada kami secepat mungkin jika terdapat sebarang kesilapan dalam Data Peribadi atau jika terdapat sebarang perubahan kepada Data Peribadi anda. Kami berhasrat untuk mengekalkan Data Peribadi secara tepat dan terkini, dan mengekalkan Data Peribadi tidak melebihi tempoh yang diperlukan untuk tujuan di atas atau seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang yang berkenaan.

4.0  TUJUAN PENGUMPULAN, PENGGUNAAN DAN PENDEDAHAN DATA PERIBADI ANDA

4.1  Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan perniagaan kami, termasuk peruntukan dan operasi Platform dan Perkhidmatan yang diberikan kepada anda. Ini termasuk, untuk tujuan berikut ("Tujuan") :

(a)  penyediaan Perkhidmatan sebagaimana yang diminta oleh anda; 
(b)  penilaian dan pemprosesan permohonan atau permintaan anda; 
(c)  komunikasi dengan anda, termasuk pemberian maklumat tentang perubahan kepada Perkhidmatan kami; 
(d)  untuk mengesahkan identiti anda untuk tujuan menyediakan Perkhidmatan kepada anda; 
(e)  untuk tujuan tertentu yang ditawarkan secara sukarela atau diberikan kepada kami; 
(f)  untuk mengesan dan melindungi kami atau mana-mana pihak ketiga daripada kecuaian, penipuan, pencurian dan aktiviti-aktiviti haram lain; 
(g)  untuk memahami keperluan dan keutamaan anda; 
(h)  menambah baik kandungan, rupa dan utiliti Platform; 
(i)  untuk mengurus dan membangunkan infrastruktur dan operasi perniagaan; 
(j)   mematuhi dasar dan prosedur dalaman kami; 
(k)  untuk menjawab pertanyaan atau maklum balas; 
(l)  untuk menangani atau menyiasat apa-apa aduan, tuntutan atau pertikaian; 
(m) sebagaimana yang dibenarkan oleh mana-mana Undang-Undang yang Berkenaan; 
(n)  untuk mematuhi mana-mana Undang-undang yang Berkenaan atau apa-apa permintaan daripada mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau pihak berkuasa yang berkenaan; 
(o)  menguatkuasa kewajipan yang diwajarkan kepada kami; 
(p)  mendapatkan nasihat profesional, termasuk nasihat undang-undang; 
(q)  apa-apa tujuan munasabah lain yang berkaitan dengan penyediaan Perkhidmatan kami; 
(r)   dengan persetujuan anda, memberikan anda bahan-bahan pemasaran berkaitan dengan perkhidmatan yang mungkin kami menyediakan; 
(s)   memenuhi apa-apa tujuan yang berkaitan secara langsung dengan Tujuan di atas; atau 
(t)   apa-apa tujuan lain yang sesuai atau yang dibenarkan oleh mana-mana Undang-undang yang Berkenaan.

4.2  Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa untuk menerima bahan pemasaran dari kami. Jika anda ingin berbuat demikian, sila klik pada pilihan "Nyahlanggan" yang terdapat pada semua e-mel pemasaran / surat berita yang anda terima daripada kami atau hubungi Pegawai Teknologi Maklumat kami di helpdesk@satekajang.com.my atau di talian +603 8926 5624

5.0  PENDEDAHAN DAN PERKONGSIAN DATA PERIBADI ANDA

Kami mungkin dari semasa ke semasa mendedahkan dan berkongsi Data Peribadi anda kepada para pengarah, pegawai, pekerja, wakil, ejen atau perwakilan kami atau mana-mana pihak ketiga, sama ada yang terletak di Malaysia atau sebaliknya, untuk melaksanakan Tujuan. Ini termasuk pendedahan dan perkongsian Data Peribadi anda dengan yang berikut:

(a)  mana-mana pengarah, pegawai, pekerja, wakil, ejen atau perwakilan kami; 
(b)  penasihat professional dan perunding; 
(c)  mana-mana pembekal perkhidmatan, ejen, kontraktor, perwakilan, pembekal atau pihak ketiga yang kami mungkin lantik dari semasa ke semasa untuk memberikan kami perkhidmatan yang berkaitan dengan Platform atau Perkhidmatan yang kami tawarkan kepada anda, dan para pengarah, pegawai, pekerja, wakil, ejen atau perwakilan mereka; 
(d)  mana-mana subkontraktor yang mana mana pembekal perkhidmatan, ejen, pembekal, perwakilan atau kontraktor kami boleh melantik dari semasa ke semasa untuk memberi mereka perkhidmatan yang berkaitan dengan Platform atau Perkhidmatan yang kami tawarkan kepada anda, dan pengarah, pegawai, pekerja, wakil, ejen atau perwakilan mereka; 
(e)  mana-mana orang yang kami secara suci hati percaya adalah penasihat undang-undang atau profesional lain; 
(f)  mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau pengawalseliaan yang berkenaan, setakat yang perlu kami berbuat demikian untuk mematuhi mana-mana Undang-undang yang Berkenaan, atau yang kami dengan niat baik percaya bahawa kami harus berpegang kepada; 
(g)  menurut permintaan mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau pihak berkuasa yang berkenaan (tanpa mengira sebab bagi permintaan itu dan sama ada permintaan itu dijalankan di bawah perintah mahkamah atau tidak); 
(h)  pihak yang membantu kami dalam melaksanakan Tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini; dan 
(i)   mana-mana orang yang kami percaya dengan niat baik adalah wajib untuk membuat pendedahan seperti yang dikehendaki oleh mana-mana Undang-undang yang Berkenaan, 

dengan syarat bahawa pendedahan di bawah mana-mana keadaan, kami akan memastikan bahawa penerima adalah tertakluk kepada kewajipan yang sama.

6.0  PEMINDAHAN DATA PERIBADI ANDA DARI MALAYSIA

Kami mungkin memindahkan, menyimpan dan/atau memproses Data Peribadi anda di luar Malaysia. Dengan membuat demikian, kami akan mematuhi PDPA dan undang-undang perlindungan data privasi yang berkaitan.

7.0  PENYIMPANAN DATA PERIBADI ANDA

Data Peribadi anda akan disimpan selagi tujuan pengumpulannya kekal dan sehingga ianya tidak lagi diperlukan untuk tujuan perniagaan atau untuk mematuhi mana-mana Undang-undang yang Berkenaan.

8.0  HAK DAN AKTIVITI

Walau bagaimanapun, anda juga boleh meminta akses kepada Data Peribadi yang dipegang oleh kami, atau meminta pembetulan apa-apa data yang tidak tepat. Sekiranya anda ingin berbuat demikian, sila hubungi Pegawai Teknologi Maklumat kami di helpdesk@satekajang.com.my atau di talian +603 8926 5624.

9.0  PEMBEKALAN DATA PERIBADI

9.1  Kecuali jika diperuntukkan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, kami hanya mengumpul Data Peribadi yang anda berikan kepada kami. Sekiranya anda berkeinginan bahawa kami tidak boleh mengumpul Data Peribadi anda, jangan berikan kami maklumat tersebut. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, melawati Platform atau laman web, memberikan maklumat kepada, atau berkomunikasi dengan kami, anda dianggap telah membaca dan membenarkan pengumpulan, penggunaan, pemprosesan dan pendedahan Data Peribadi anda atau Data Peribadi anda yang berkaitan dengan orang lain mengikut cara yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk pengumpulan, penggunaan, pemprosesan dan pendedahan Data Peribadi kami untuk sebarang tujuan di atas, pada bila-bila masa dengan menghubungi kami melalui butiran hubungan yang diberikan di bawah Perenggan 13. Jika kami tidak menerima apa-apa pemberitahuan daripada anda berkaitan dengan kutipan, penggunaan, pemprosesan dan pendedahan Data Peribadi oleh kami, kami akan meneruskan untuk memproses untuk Tujuan sama yang dinyatakan di atas, berdasarkan pada persetujuan yang anda telah berikan untuk pengumpulan, penggunaan, pemprosesan dan pendedahan semasa serta yang terdahulu, selaras dengan Dasar Privasi ini. 

9.2   Harap maklum bahawa kami mungkin tidak dapat memberikan anda Perkhidmatan kami jika anda tidak memberikan persetujuan anda atau menarik balik persetujuan anda terhadap pengumpulan, penggunaan, pemprosesan dan pendedahan Data Peribadi untuk sebarang Tujuan. 

9.3   Jikalau anda memberikan Data Peribadi individu lain kepada kami, anda bersetuju bahawa anda telah mendapatkan persetujuan individu tersebut untuk pengumpulan, penggunaan, pemprosesan dan pendedahan Data Peribadi mereka mengikut Dasar Privasi ini.

10.0 PENGGUNAAN KUKI DAN TEKNOLOGI YANG BERKAITAN

10.1 Platform, laman web kami ("aplikasi-aplikasi" atau "aplikasi") menggunakan kuki. Kuki adalah fail teks kecil yang diletakkan pada komputer, sistem atau peranti mudah alih anda apabila anda melawat laman web atau menggunakan aplikasinya. Kuki mengumpul maklumat mengenai pengguna dan lawatan mereka ke laman web atau penggunaan aplikasi tersebut, seperti alamat protokol Internet (IP) mereka, cara mereka tiba di laman web (contohnya, melalui enjin carian atau pautan dari laman web lain ) dan cara mereka mengemundi laman web atau aplikasinya. Kami menggunakan kuki dan teknologi lain untuk memudahkan sesi internet anda dan penggunaan aplikasi kami, menawarkan kepada anda produk dan / atau perkhidmatan mengikut tetapan pilihan anda, menggunakan trek laman web dan aplikasi kami dan menyusun statistik tentang aktiviti yang dijalankan di laman web kami dan / atau melalui aplikasi kami. 

10.2 Teg piksel, juga dikenali sebagai "web beacon", adalah tag yang tidak boleh dilihat, yang diletakkan di halaman tertentu laman web kami tetapi tidak diletakkan di komputer anda. Teg piksel biasanya digunakan bersama dengan kuki dan digunakan untuk memantau kelakuan pengguna yang melawat laman web. 

10.3 Anda boleh menyediakan pelayar web anda untuk menyekat kuki yang akan melumpuhkan teg piksel daripada pemantauan lawatan laman web anda. Anda juga boleh memadam kuki yang disimpan di komputer atau peranti mudah alih anda. Walau bagaimanapun, jika anda menghalangi kuki dan teg piksel, anda mungkin tidak akan dapat menggunakan ciri-ciri dan fungsi tertentu di laman web kami atau Platform. 

10.4 Kami juga menggunakan program analisis seperti Statcounter dan  untuk tujuan penganalisan web untuk mengurus dan menambahbaik laman web kami, aplikasi mudah alih, Platform dan / atau Perkhidmatan kami. Sehubungan dengan itu, maklumat anda boleh dikumpulkan untuk laporan seperti pelaporan tanggapan, pelaporan demografik, pelaporan faedah dan untuk membantu penyesuaian pengiklanan online kami untuk memberikan anda pengalaman yang lebih baik. 

11.0 LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Dasar Privasi ini hanya dipakai untuk laman web, aplikasi mudah alih, Platform dan / atau Perkhidmatan kami. Apabila anda melawati laman web pihak ketiga ini, anda harus membaca dasar privasi mereka yang akan digunakan untuk penggunaan laman web tersebut oleh anda.

12.0 PERUBAHAN

Dasar Privasi kami mungkin berubah dari semasa ke semasa. Kami akan menyiarkan apa-apa perubahan dasar privasi di halaman ini, yang mana anda akan diberitahu. Sekiranya anda terus menggunakan Perkhidmatan kami, mengendalikan mana-mana akaun yang dikendalikan dengan kami, mengakses Platform, laman web atau aplikasi mudah alih kami, dan / atau memberikan maklumat atau berkomunikasi dengan kami, anda dianggap bersetuju dengan perubahan tersebut tanpa syarat.

13.0 HUBUNGI KAMI

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai sebarang aspek Dasar Privasi ini atau sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan Data Peribadi anda, sila hubungi Pegawai Teknologi Maklumat kami di helpdesk@satekajang.com.my atau di talian +603 8926 5624.